Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) společnosti Hotel U kapličky s.r.o., se sídlem Budějovická 2440, 39701 Písek, IČO 28068378, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.C15376 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, e -mail restaurant@chapelle.cz, telefonní číslo +420 382 216 269 („dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím
E-shopu na webových stránkách (https://eshop.chapelle.cz/)

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://eshop.chapelle.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (https://eshop.chapelle.cz/.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Výrobek;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Výrobku s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Výrobku a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Výrobek je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Výrobku (na E-shopu označujete Výrobek, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
   2. Uvedení jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy slouží k případnému vytvoření vašeho účtu a k zadání informací pro vystavení faktury.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Zasláním Objednávky souhlasíte s těmito Podmínkami. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 3. Uživatelský účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 6 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Výrobku v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Výrobku. Úhradu Celkové ceny platební kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [BUDE DOPLNĚNO], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO].
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.
  • Vlastnické právo k Výrobku na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Výrobek převezmete.
 5. ZÁRUKA ZA JAKOST
  • Zaručujeme, že Výrobek odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství.
  • V případě, že bude mít Výrobek vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Výrobek reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
  • V případě, že jste si vadu na Výrobku způsobili sami (neoprávněnou manipulací, konzumací po datu spotřeby, neuchování v doporučených podmínkách uvedených na výrobku), práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 6. Možnosti doručení/vyzvednutí V našem obchodním modelu nabízíme zákazníkům možnost okamžitého vyzvednutí produktů po zaplacení prostřednictvím mobilní aplikace. Produkty jsou umístěny v chladících boxech a jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zákazníci si mohou produkty vyzvednout kdykoliv po úspěšné transakci.

 7. Předpokládaná doba doručení/vyřízení objednávky Vzhledem k povaze našeho prodejního systému je doba doručení/vyřízení objednávky okamžitá. Ihned po zaplacení přes mobilní aplikaci má zákazník možnost vyzvednout si produkt. Tento systém zajišťuje maximální pohodlí a efektivitu pro naše zákazníky.

 8. Závěrečná ustanovení
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 29. 11. 2023.