Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat: Hotel „U Kapličky“, Budějovická 2440, 39701 Písek, IČO: 28068378 (dále „Hotel“),  e -mail restaurant@chapelle.cz 

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. Hotel může shromažďovat a zpracovávat následující kategorie osobních údajů svých zákazníků:
  1. Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
  2. Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
  3. Údaje o objednávkách (seznam zakoupeného zboží, cena, platební údaje)
  4. Informace o preferencích zákazníků (např. oblíbené produkty)

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.
 3. Hotel nepředává osobní údaje zákazníků třetím stranám, s výjimkou společnosti, která se podílí na chodu našeho e-shopu:
  • Provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákazníci mají právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o zpracování těchto údajů.
 2. Zákazníci mají právo opravit nepřesné nebo neaktuální osobní údaje.
 3. Zákazníci mají právo vymazat osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro stanovené účely.
 4. Zákazníci mají právo vzdát se souhlasu se zpracováním osobních údajů.